Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2023

o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Pístina vydává v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona:

  • počet podaných žádostí o informace: 1
  • počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
  • počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
  • opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0
  • počet poskytnutých výhradních licencí : 0
  • počet stížností podaných podle § 16a
  • další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : 0

V Pístině dne 30.1.2024

Starosta obce