Turistika
  

Turistické informace v obci a jejím okolí.

Stráž nad Nežárkou    je jihočeské město, nacházající se přibližně v polovině cesty mezi Jindřichůvým Hradcem a Třeboní. V údolí na severním okraji města protéká řeka Nežárka. Město je spojeno s památkou slavné pěvkyně Emy Destinnové, která prostřednictvím svého přítele zakoupila v roce 1914 (oficiálně se majitelkou stala v roce 1920) zdejší zámek, a žila zde až do své smrti v roce 1930. Nejstarší památka, která byla ve Stráži objevena, je zlomek břidličného mlatu z doby přibližně 1800 př. n. l. Další nálezy z okolí pocházejí z 6.-2. stol. př. n. l. Osídlení Stráže od přelomu letopočtu dokládají nálezy římských mincí, ostruhy a keltských mohyl. V 7. - 10. stol. s vysokou pravděpodobností stála na zdejší Chroustově hoře dřevěná strážní tvrz. Později zde byl vybudován kamenný hrad. Jeho zachovalé zbytky (především věž z břitem), obsažené v budově současnéhobarokního zámku pocházejí ze druhé poloviny 13. století. Hrad patřil rodu Vítkovců. Od 10.10.2006 byl obci vrácen status města.

 

Pomník Emy Destinnové: žulový pomníček u Nové řeky se nachází v místech, kde Ema Destinnová ráda lovila ryby. Je na něm její vlastní epitaf: "Žijící, jež smíte dosud všechny tyto krásy zřít, vzpomeňte si při přeletu sněhobílých racků samot duše mé, jež dozajista vtělena do některého z nich, znovu vždy se vrací v místa štěstí mého zašlého". U pomníku je chráněný mohutný dub letní (350 let, výška 22m). Končí zde zelená značka ze Staré Hlíny.

Rybníky u Vitmanova: chráněné území (v návrhu) o rozloze 203 ha zahrnující rybníky Nový vdovec a Ženich s nejbližším okolím. Důvodem ochrany je zachování nejcennějších lesních rybníků v rámci CHKO Třeboňsko. Rybník Nový vdovec má 74 ha vodní plochy. Zřízen v l.1562-64, r. 1827 zrušen, na jeho místě založen dvůr. Poněvadž však chudá půda zklamala, r.1865 dvůr zrušen a rybník obnoven. Jižní hrází oddělen od rybníka Ženich, hlavní hráz na západě. Několik chráněných dubů letních. Rybník Ženich leží uprostřed lesů. Má tvar obdélníku (78 ha), založen v r. 1881. Ze všech stran je obklopen hrází celkem měřící 3238 m; je to rybník s nejdelší hrází na Třeboňsku. Rybník se napájí vodou z Nové řeky.

Stříbřec: ves v rybniční krajině. Několik dochovaných statků lidové architektury. V době nacistické okupace (r.1940 - 1945) zde žil spisovatel Ivan Olbracht; jeho pobyt připomíná pomník ve školní zahradě. Ve vsi chráněná hrušeň obecná, stáří 100 let, výška 10 m.

Lásenice: ves v rybničnaté krajině, na řece Nežárce. Stávala zde tvrz, ta je nahodile doložena v l. 1575 - 1576. Zanikla pravděpodobně v 17. stol. Nedochovaly se žádné zbytky. Ve vsi malá galerie, která je v obecním vlastnictví; založena z iniciativy akad. malíře Františka Volffa a soustřeďuje díla malířů tvořících v okolí Lásenice. Lidové stavby.

Novosedly nad Nežárkou na návsi kovárna z 19. stol. Od kostela sv. Václava z r. 1867 výhled, jakož i z návrší, které je východně od vesnice.

Klec ves se poprvé připomíná r. 1388 jako majetek pánů ze Stráže. JV od vsi stejnojmenný rybník. ( 64 ha) . Počátek tvrze je neznámý. Zanikla pravděpodobně v 17.stol. Dodnes s z tvrze zachoval okrouhlý pahorek obehnaný dvěma páry náspů. a suchých příkopů.
 
Horní Pěna: kostel u sv. Michaela gotický, přestavěný v 17. století. R. 1709 rozšířen přístavbou severní lodi na dvojlodní. Barokní fara.
 
Řeka Nežárka vzniká soutokem říček Kamenice a Žirovnice u Jarošova nad Nežárkou (ř.km 56,2), Odkud je možno za dobrého vodního stavu možno zahájit plavbu. Nežárka je největším a nejvodnatějším přítokem Lužnice, do níž ústí zprava ve Veselí nad Lužnicí na ř. km 73,5. Protéká klikatou krajinou bez nebezpečných míst. Její malý spád (1.9 promile) ještě vyrovnávají četné jezy, které až po soutok s Novou řekou nejsou opatřeny propustmi.
 
Jemčina zámek na pravém břehu Nežárky, byl vybudován v 18. století a později několikrát rozšiřován a upravován. Sem umístil A. Jirásek dějiště "Záhořanského honu".