Úřední deska

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Obec Pístina

Pístina 35, 378 02 Stráž nad Nežárkou

ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů

zveřejňuje

na základě usnesení č. 5 ze dne 29. 1. 2020

Záměr prodeje pozemku

Pozemek p.č. 1035/27 - ostatní plocha v k.ú. Pístina, o výměře 47 m2

Pozemek p.č. 1035/28 - ostatní plocha v k.ú. Pístina, o výměře 20 m2

- dle vypracovaného geometrické plánu č. 259-127/2019, který je přílohou tohoto zveřejněného záměru.

Podmínky prodeje:

  • Výše uvedený pozemek je ve vlastnictví Obce Pístina a je zapsán na listu vlastnictví č.10001 v k ú. Pístina.
  • Prodejní cena je stanovena na 70,- Kč/m2.
  • Náklady na geometrický plán řešící skutečné hranice pozemku a náklady vkladového řízení do katastru nemovitostí hradí kupující.  
  • Návrh na vklad na KÚ Jindřichův Hradec podá Obec Pístina.
  • Případ je zakreslen v geometrickém plánu č. 259-127/2019 ze dne 14.1.2020 vypracovaného panem Ing. Zdeňkem Vítou.

Svá vyjádření k záměru obce a případné nabídky mohou občané předložit OÚ Pístina nejpozději do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení. Po uplynutí tohoto termínu rozhodne Zastupitelstvo obce Pístina o žádosti, případně o připomínkách, které budou ve stanoveném termínu předloženy OÚ.

Antonín Fišer, starosta

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-prodeje216848939.pdf 300.9 Kb
gp-c.-259-127-2019.pdf 475 Kb