Úřední deska

Záměr realizace „Pozemkových úprav v k.ú. Pístina“

Pozemkové úpravy patří ke  klíčovým faktorům vedoucím k rozvoji venkova. Jejich prostřednictvím se snažíme obnovit vztah, který byl v minulosti samozřejmostí, a to vztah člověka k půdě a krajině.

Pozemkové úpravy se zpracovávají na základě zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a podle prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu č. 545/2002 Sb.

Od pozemkových úprav mohou vlastníci pozemků očekávat:

  • odstranění nesouladů mezi stavem v terénu a stavem vedeným v katastru nemovitostí na základě nového podrobného zaměření celého řešeného území
  • odsouhlasení změn druhů pozemků z toho vyplývajících s příslušnými orgány
  • vyrovnání hranic pozemků
  • přesné určení hranic pozemků a výměry každého řešeného pozemku a v případě zájmu vytýčení v terénu
  • vyřešení přístupnosti každého řešeného pozemku – při souhlasu majitelů pozemků vytvoření původních přístupových cest
  • možnost vypořádání spoluvlastnictví k pozemkům
  • dořešení dosud neprojednaných pozůstalostí (dědictví)

Pozemkové úpravy jsou důležitým nástrojem pro rozvoj území. Jsou nezbytným podkladem pro obnovení pořádku ve vlastnictví a evidenci půdy, pro racionální využívání pozemků, pro realizaci půdoochranných, ekologických a krajinotvorných opatření. Podmínkou pro zahájení pozemkových úprav v katastrálním území Pístina je souhlas vlastníků min. 50 % plochy zemědělských pozemků v katastru.

Navrhované pozemkové úpravy se dotýkají výhradně zemědělských pozemků v celém katastrálním území Pístina (mimo zastavěné území obce).

Každý vlastník pozemku, který bude souhlasit s pozemkovými úpravami, musí podat „Žádost“ (viz příloha tohoto článku) na Pozemkový úřad, a to prostřednictvím Obecního úřadu Pístina. Podepsáním této žádosti vlastník pozemku souhlasí se zahájením přípravy podkladů pro jednání s vlastníky pozemků. Nutno jej podepsat a doručit na podatelnu Obecního úřadu v Pístině.

Veškeré náklady související s prováděním pozemkových úprav, tj. náklady na přípravné a návrhové práce, geodetické práce, vytýčení pozemků i realizaci společných zařízení hradí stát prostřednictvím pozemkových úřadů a nepředstavuje pro vlastníky pozemků žádné finanční zatížení.

Žádáme proto všechny vlastníky pozemků v k.ú. Pístina, aby se vší odpovědností zvážili výhody provedených pozemkových úprav, které odstraní zejména problémy v nevyřešených vlastnických vztazích bez finančního zatížení vlastníků, návštěvy notářů, zdlouhavého vyhledávání listin a další již shora uvedené záležitosti.

Veškeré informace týtající se pozemkových úprav je zveřejněn na webových stránkách Státního pozemkového úřadu https://www.spucr.cz/pozemkove-upravy .

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zadost-o-pozemkove-upravy.doc 28.7 Kb
co-vas-ceka-pri-komplexnich-pozemkovych-upravach.pdf 8823.4 Kb
jak-probihaji-a-co-jsou-pozemkove-upravy.pdf 4693.9 Kb
pozemkove-upravy-krok-za-krokem.pdf 1773 Kb