Obec Pístina

Úřední deska

Místní poplatky - upozornění pro občany

V souladu s obecně závaznou vyhláškou Obce Pístina č. 2/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „vyhláška“) a zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů účinných od 1.1.2018 je nutné ohlásit Obecnímu úřadu Pístina jako správci místního poplatku údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od placení místního poplatku dle čl. 6 vyhlášky.

Údaj je nutné nahlásit ve lhůtě stanovené vyhláškou v čl. 6 odst. 4), tj. pro poplatkové období roku 2018 nejpozději do 31.3.2018. Nesplní-li poplatník povinnost v této lhůtě, nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku zaniká dle § 14 a, zákona o místních poplatcích č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Nárok na osvobození nebo úlevu je možné učinit:

1) písemně na adresu:   Obecní úřad Pístina, Pístina 35, 378 02 Stráž nad Nežárkou

2) e-mailem na:   ou@pistina.cz

3) ústně:   na Obecním úřadu Pístina, Pístina 35

 

Další informace Vám budou poskytnuty na tel. čísle:     384 389 008, 731 523 718

 

Antonín Fišer, starosta obce