Formuláře ke stažení

Hlášení k místnímu poplatku ze psů

Na základě Obecně závazné vyhlášky obce Pístina č. 1/2015 o místních poplatcích je každý držitel psa, který má trvalý pobyt nebo sídlo na území Obce Pístina, povinnen platit poplatek ze psů.

Poplatkník je povinen přihlásit psa do evidence na obecním úřadu do 15-ti dnů ode dne kdy vznikla poplatková povinnost. K přihlášení se k poplatku ze psů můžete použít tiskopis, který je v příloze tohoto článku.

Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců ve výši Kč 50,- za prvního psa a Kč 75,- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.

Více informací získáte na Obecní úřadě Pístina nebo v Obecně závazné vyhlášce obce Pístina č. 1/2015, která je k nadhlédnutí v sekci Úřad-Obecně závazné vyhlášky.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Hlášení k místnímu poplatku ze psů270028875.docx Hlášení k místnímu poplatku ze psů 16.3 Kb
Hlášení k místnímu poplatku ze psů746826305.doc Hlášení k místnímu poplatku ze psů 33.3 Kb

Hlášení o výběru poplatků z ubytovací kapacity

Poplatek z ubytovací kapacity

Výběr tohoto poplatku se řídí Obecně závaznou vyhláškou obce Pístina č. 1/2015 o místních poplatcích.

Poplatek z ubytovací kapacity se platí z využitých lůžek v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.

Poplatníkem je ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

Ubytovatel je povinen vést evideční knihu, údaj o účelu pobytu se neuvádí.

Sazba poplatku činí Kč 5,- za každé využité lůžko a den.

Poplatek je splatný čtvrtletně vždy nejpozději do 31.3., 30.6., 30.9. a do 31.12. příslušného kalendářního roku.

Poplatku nepodléhají ubytovací kapacity uvedené v zákoně o místních poplatcích.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
poplatky-z-ubytovaci-kapacity-2016.pdf 197.9 Kb

Hlášení o výběru poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Vybírání tohoto poplatku se řídí Obecně závaznou vyhláškou obce Pístina č. 1/2015 o místních poplatcích.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které za úplatu přechodně pobývají na území obce za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod svého pobytu.

Poplatek neplatí osoby uvedené v zákoně o místních poplatcích č. 565/1990 Sb.:

  •  osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci,
  •  osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) anebo vojáci v zákadní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.

Poplatek ve stanovené výši vybírá pro obec ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodně ubytování poskytla. Ubytovatel je povinen poplatek pravidelně obecnímu úřadu vyúčtovat a odvést, a to čtvrtletně nejpozději do 31.3., 30.6., 30.9. a do 31.12. příslušného kalendářního roku.

Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno a příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraniční a číslo občanského půrkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl.

Sazba poplatku činí Kč 10,- za osobu a každý i započatý den, není-li tento den dnem příchodu.

Poplatek za lázeňský nebo rekrační pobyt platí poplatník předem za předpokládanou dobu pobytu.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
poplatky-za-lazensky-a-rekreacni-pobyt-2016.pdf 198.3 Kb